مواد مهندسی مکرر واحدصنعتی نمونه و کارآفرین برتر صنایع کوچک استان قزوین

مواد مهندسی مکرر واحدصنعتی نمونه و کارآفرین برتر صنایع کوچک استان قزوین

همزمان با ۲۱ مرداد ماه روز حمایت از صنایع کوچک  شرکت مواد مهندسی مکرر به عنوان واحد صنعتی نمونه و کارآفرین برتر صنایع کوچک استان قزوین در سال ۱۳۹۷ انتخاب گردید

به اشتراک بگذارید