Anti-foam

کاربرد در صنایع: رنگ /

این ادتیو برای از بین بردن حباب هایی که در فرایند تولید به وجود می آیند، مورد استفاده قرار می گیرد.