Accelerator

کاربرد در صنایع: رنگ /

در محصولات پلی یورتانی مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت واکنش را فزایش می دهد.