Leveling

کاربرد در صنایع: رنگ /

برای داشتن سطحی یکنواخت بعد از اعمال رنگ، باید از ادتیو های همتراز کننده استفاده کرد.