بوتیل اکریلات

کاربرد در صنایع: رزین / چسب /

مورد استفاده در ساخت اکریلیک های پایه حلالی و پایه آب