مواد مهندسی مکرر واحدصنعتی نمونه و کارآفرین برتر صنایع کوچک استان قزوین

مکرر واحد صنعتی نمونه و کارآفرین برتر

مواد مهندسی مکرر واحدصنعتی نمونه و کارآفرین برتر صنایع کوچک استان قزوین

همزمان با 21 مرداد ماه روز حمایت از صنایع کوچک  شرکت مواد مهندسی مکرر به عنوان واحد صنعتی نمونه و کارآفرین برتر صنایع کوچک استان قزوین در سال 1397 انتخاب گردید

به اشتراک بگذارید