اهمیت تعبیه خروج هوا در کابین یخچال در زمان تزریق فوم پلی یورتان

اهمیت تعبیه خروج هوا در کابین یخچال در زمان تزریق فوم پلی یورتان

تعبیه خروج هوا در کابین هنگام تزریق فوم پلی یورتان از طریق ایجاد منافذ بسیار ریز، منجر به یکنواختی فوم، پراکندگی مناسب  دانسیته، افزایش یکنواختی سطح خارجی کابین، کاهش مقدار فوم کابین از طریق پراکندگی دانسیته، بهبود چسبندگی بین فوم و ورق در طول ورق از طریق تقویت جریان فوم به صورت پیوسته می گردد.

بعد از اتمام تزریق فوم پلی یورتان در کابین و با شروع واکنش، دمای واکنش فوم به شدت افزایش می یابد و به حدود ۱۴۰-۱۶۰ درجه سانتی گراد می رسد. گاز محلول در فوم در این دما تبخیر شده و در فضای داخلی کابین تجمع می یابد. در سیستم های فوم سازگار با گاز فریون بین ۴-۵ % و در سیستم های فوم سازگار با گاز سیکلوپنتان بین ۲-۳ % از مقدار فوم به صورت گاز تبخیر می شود. این مقدار گاز تبخیر شده در صورتی که به صورت صحیح به بیرون از کابین هدایت نشود در داخل کابین تجمع یافته و منجر به بروز موارد زیر می شود:
۱- مانع از پخش یکنواخت فوم در تمام قسمت ها به خصوص زوایای کابین می شود
۲- باعث افزایش اختلاف دانسیته فوم در بالاترین و پایین ترین نقطه کابین می شود.
۳- باعث افزایش جزئی مصرف فوم در ازای دانسیته مولد یکسان می شود. 

به اشتراک بگذارید