Increases Adhesion

کاربرد در صنایع: رنگ /

این ادتیو برای افزایش چسبندگی رنگ به سطوح مورد استفاده قرار می گیرد.