نام گروه محصول: ادتیو

Dispersant
دیسپرس کننده پایه حلال

کاربرد در صنایع: رنگ /

ادتیو پخش کننده برای پخش یکنواخت پیگمنت ها در تمامی رنگ به کار می روند.


مقالات مرتبط با این محصول