نام گروه محصول: ادتیو

Accelerator
شتاب دهنده پلی یورتان

کاربرد در صنایع: رنگ /

در محصولات پلی یورتانی مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت واکنش را فزایش می دهد.


مقالات مرتبط با این محصول