نام گروه محصول: ادتیو

افزایش دهنده چسبندگی
Increases Adhesion

کاربرد در صنایع: رنگ /

این ادتیو برای افزایش چسبندگی رنگ به سطوح مورد استفاده قرار می گیرد.
Adimok-2121P
Adimok-2129


مقالات مرتبط با این محصول