نام گروه محصول: ادتیو

ضد رسوب پایه حلال
Anti-fouling

کاربرد در صنایع: رنگ /

ضدرسوب برای جلوگیری از ته نشینی رنگ ها استفاده می شود. رنگ بعد از تولید به مرور زمان حالت دو فازی به خود می گیرد. با استفاده از این ادتیو میتوان از این پدیده جلوگیری کرد.
(Adimok-34)


مقالات مرتبط با این محصول