نام گروه محصول: ادتیو

Leveling
همتراز کننده سطح پایه حلال

کاربرد در صنایع: رنگ /

برای داشتن سطحی یکنواخت بعد از اعمال رنگ، باید از ادتیو های همتراز کننده استفاده کرد.


مقالات مرتبط با این محصول