نام گروه محصول: ادتیو

Flowing Agent

کاربرد در صنایع: رنگ /

در یک رویکرد کلی برای درمان عیوب رنگ می توان آنها را با توجه به نیروهای محرک و اجراء ساختمانی ناپایدار شده به صورت ساده تعریف کرد و از طرفی با جبران انرژی و یا بازدارندگی سنتیکی عیوب را متوقف و یا از تأثیر آنها کاست. شرایط فلوینگ (غنی شدن سطح با یک رنگدانه که در اثر جدا شدن عمومی در نزدیکی فصل مشترک فیلم / هوا) در پوشش های رنگدانه دار رقیق شده اتفاق می افتد.
فلوينگ و فلوتينگ از معايب رنگ و حاصل تغييرات رنگي مي باشد که پس از اعمال فيلم رنگ يکي از پيگمنت ها به اندازه کافي مرطوب ( wet ) نشده است و باعث جدايش آن در سطح فيلم مي شود. اگر اين جدايش بصورت عمودي باشد فلوتينگ و اگر افقي باشد فلوينگ ناميده مي شود.


مقالات مرتبط با این محصول