نام گروه محصول: ادتیو

Floating Agent

کاربرد در صنایع: رنگ /

شناوري– غوطه وري
Floating (flooding)-Bernard cell
در یک رویکرد کلی برای درمان عیوب رنگ می توان آنها را با توجه به نیروهای محرک و اجراء ساختمانی ناپایدار شده به صورت ساده تعریف کرد و از طرفی با جبران انرژی و یا بازدارندگی سنتیکی عیوب را متوقف و یا از تأثیر آنها کاست. شرایط فلوتینگ (ظاهر دو رنگ و رگه رگه در اثر جدایش افقی رنگدانه) در پوشش های رنگدانه دار رقیق شده اتفاق می افتد.
مناسب نبودن رقیق کننده، جدا شدن مولکولهای پخش کننده از فصل مشترک (رنگدانه/رزین) در اثر وجود حلال اضافی و گاهی از اوقات سایر فاکتورها ممکن است باعث ناپایداری ذرات رنگدانه شده و جریان Marangoni ممکن است باعث حرکت این ذرات شده و در نهایت عیوبی نظیر بنارد سل یا فلوتینگ را بوجود بیاورد. بنابراین با اضافه کردن عوامل پخش کننده ی مؤثر که بطور اختصاصی برای آب، حلال و رنگ های پرجامد طراحی شده اند می توان از بروز عیوبی نظیر فلوتینگ و فلوینگ جلوگیری کرد.


مقالات مرتبط با این محصول