نام گروه محصول: پیگمنت

تیتانیوم دی اکسید

کاربرد در صنایع: رنگ /

تیتان پرمصرف ترین پیگنت در صنعت رنگ می باشد. این پیگمنت رنگ سفید را به ارمغان می آورد.