نام گروه محصول: پیگمنت

زینک کرومات

کاربرد در صنایع: رنگ /