نام گروه محصول: پیگمنت

زینک فسفات

کاربرد در صنایع: رنگ /