درزبند اپوکسی CO-233

کاربرد در صنایع:

پوشش CO-233 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه اپوکسی ونیل استر تغییر شکل یافته (Vinyl ester Modified Epoxy Resin) و پودر ترکیبی مخصوص (Special mix powder)و هاردنـــــر متیل اتیل کتون پروکساید (MEKP) و شتاب‌دهنده محلول کبالت (Cobalt Solution) بصورت چهارجزئی تولید و ارائه میگردد که با توجه به خصوصیات برجسته شیمیائی و حرارتی این محصول امکان بکارگیری آن در محیط هائی که مقاومت شیمیائی و حرارتی را توأماً نیازمند میباشد وجود‌ دارد.

موارد مصرف

پوشش کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیائی مانند اسیدها و قلیاها قرار دارند.
به عنوان پوشش ضد اسید برای پر نمودن درزهای بین کاشیهای ضد اسید در واحدهای شیمیائی .
به عنوان پوشش ضد اسید برای اجرای کفپوشهای مقاوم در مقابل مواد شیمیائی در سطوح مختلف.