ملات ضد اسید CO-232

کاربرد در صنایع:

ملات‌ ضد اسید CO-232 از سری‌ محصولات شرکت مواد مهندسی‌ مکرر بوده که بر پایه‌ رزین ونیل‌ استر تغییر شکل ‌یافته (Vinyl ester Modified Resin) و پودر ترکیبی ‌مخصوص (Special mixpowder) و هاردنـــــر متیل ‌اتیل ‌کتون پروکساید (MEKP) و شتابدهنده محلول کبالت (Cobalt Solution) بصورت چهارجزئی تولید و ارائه میگردد که با توجه به خصوصیات برجسته شیمیائی و حرارتی این محصول امکان بکارگیری آن در محیطهائی که مقاومت شیمیائی و حرارتی را توأماً نیازمند میباشد وجود دارد.

موارد مصرف

پوشش کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیائی مانند اسیدها و قلیاها قرار دارند.
به عنوان ملات ضد اسید برای نصب کاشی ضد اسید در واحدهای شیمیائی.
به عنوان ملات ضد اسید برای اجرای گروتهای مقاوم در مقابل مواد شیمیائی در سطوح مختلف.